Al seu costat, des de 1951 - Tel +34 932 387 200 / 932 387 202

Adéu a l’anomenada Llei de Cuba (Article 28 de la Llei Hipotecària)

Arrel de la COVID-19, malauradament, les herències s’han disparat de forma significativa perquè, segons les dades publicades al web de l’Institut Nacional d’Estadística, el primer semestre d’aquest any s’han gestionat 17.774 transmissions d’immobles per herència a Catalunya, un 40% més que durant el mateix període de l’any passat, que en van ser 10.553 (essent 26.674 en total l’any 2020).

Aquesta situació ha comportat que augmenti el nombre de persones que, ja sigui per necessitat com per diferents raons, decideixen vendre els immobles heretats i en molts casos s’han trobat amb el polèmic article 28 de la Llei Hipotecària, que va fer que, més d’un comprador es replantegés la compra en el moment de concretar la transacció.

Per això ha estat necessari adaptar-nos als temps que corren amb canvis legislatius i un d’ells és el de la recent derogació d’aquest article, conegut també com “Llei de Cuba”, que es va anomenar així perquè al segle passat molts espanyols van emigrar a les colònies i es va instaurar perquè aquests tinguessin temps de tornar i reclamar la seva herència en cas de defunció dels seus pares.

Aquesta norma de 1946 establia que “Les inscripcions de finques o drets reals adquirits per herència o llegat no tindran efecte quant a tercer fins que transcorrin dos anys des de la data de la mort del causant. Exceptuant-se les inscripcions per títol, d’herència testada o intestada, millora o llegat a favor dels hereus forçosos”.

Això generava molta inseguretat en els possibles compradors d’un habitatge que estigués gravat per aquesta limitació, tot i que la probabilitat que sortís un hereu real, que acredités tenir millor dret a l’herència era molt remota. Com a conseqüència, es tractava d’una mesura desproporcionada en relació al bé que es pretenia protegir i així queda reflectit al preàmbul de la Llei 8/2021, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al recolzament a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat: “(…) s’elimina l’article 28 de la Llei Hipotecària, donat que els supòsits que eventualment aquest article està donat a protegir són molt residuals en comparació amb el perjudici que ocasiona a la successió de colaterals i estranys i la pertorbació del tràfic, generant situacions antieconòmiques”.

Amb l’expulsió d’aquesta norma de l’ordenament jurídic, es pretén eliminar els entrebancs i limitacions procedents d’herències a la compravenda d’immobles, donat que les restriccions que es podien trobar amb el finançament o els compradors reticents davant el risc eventual desapareixen d’ençà el 3 de setembre.

Calvet, al vostre costat des de 1951.

Comparar

Comparar