Al seu costat, des de 1951 - Tel +34 932 387 200 / 932 387 202

Avís legal

Gestió de les dades de caràcter personal i privacitat

calvet_balmes_182_01

Denominació Social: FINCAS CALVET, S.L.
Domicili Social: Carrer Balmes, 182, 08006 Barcelona
CIF: : B-60278033
Telèfon: 935 646 553
Adreça electrònica: infobcn@calvetsim.com
Lloc Web: https://calvetpremium.com/

1. Objecte

FINCAS CALVET, S.L. (en endavant CALVET), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web https://calvetpremium.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través del web www.calvetpremium.com es facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a la seva disposició per mitjà del web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i accedir-hi implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com d’altres disposicions legals que fossin d’aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en totes les ocasions en què entrin al web, atès que aquest text es pot modificar, ja que CALVET es reserva el dret a canviar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web, sense que tingui l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web www.calvetpremium.com.

2. Condicions d’accés i ús del web

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web.
La prestació dels serveis per part de CALVET a través de www.calvetpremium.com té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

2.2. Registre d’usuari.
Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre previs dels usuaris. Malgrat això, CALVET condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la formalització prèvia del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà de la manera expressament indicada en la mateixa secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis.

Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a CALVET permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a CALVET o a tercers.

2.4. Obligació de fer un ús correcte del web.
L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei i al present Avís Legal, així com amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de CALVET.

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material que:

(A) sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
(C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(D) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(E) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat de CALVET o de tercers; o
(F) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3. Exclusió de garanties i responsabilitat

CALVET s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè. Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament 365 dies l’any, 24 hores al dia. No obstant això, CALVET no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que hi hagi causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

CALVET no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús, o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

CALVET no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut del present web.

4. Ús de galetes

El lloc web www.calvetpremium.com pot utilitzar galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, i la finalitat és fer més eficaç la navegació; a més, desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. Les galetes no s’utilitzaran en cap cas per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, vegeu la nostra Política de galetes.

5. Enllaços (Links)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de webs de tercers. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, CALVET no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, CALVET manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, així com també retirarà immediatament de la redirecció a aquestes webs i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

CALVET no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent al web de CALVET. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de l’LSSICE, CALVET es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborarà de manera activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de manera immediata a l’administrador del lloc web.

6. Protecció de dades personals

CALVET està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament europeu de protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, vegeu la nostra Política de privacitat.

7. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web i els elements que conté, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies o gràfics, són propietat de CALVET o, en cas que sigui necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors per utilitzar-los. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part de CALVET.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de CALVET serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos o gràfics aliens a CALVET i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués produir respecte d’aquests elements. En tot cas, CALVET té l’autorització expressa i prèvia d’aquests propietaris.

CALVET reconeix a favor dels seus titulars els drets de propietat industrial i intel·lectual corresponents, la qual cosa no implica la menció o aparició al lloc web de l’existència de drets, així com CALVET tampoc té cap responsabilitat sobre aquests elements, ni rep el suport, patrocini o recomanació per part dels titulars.

Podeu fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, mitjançant l’adreça electrònica indicada més amunt.

8. Llei aplicable i jurisdicció

Per resoldre les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o amb les activitats que s’hi desenvolupen s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.

Comparar

Comparar