Al seu costat, des de 1951 - Tel +34 932 387 200 / 932 387 202

Cadastre i el seu nou valor de referència

Recentment, hem parlat de la Nova Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. Aquesta norma introdueix diverses modificacions que són de diferents àmbits, per això, en aquesta ocasió volem parlar-ne d’una que influeix directament en dos impostos que hauran de pagar les persones que comprin, rebin en donació o heretin un habitatge a partir de l’any 2022.

Ens referim al nou valor de referència de cadastre, i és que, aquesta norma modifica la forma de calcular la base imposable de l’impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i el de Successions i Donacions.

És a dir que, a partir que aquest entri en vigor, cada cop que es faci una transmissió d’un immoble subjecte a un d’aquests impostos, la base imposable de l’impost corresponent serà el valor de referència.

Què és el valor de referència?

És una de les característiques econòmiques d’un immoble i serà el cadastre allò que el defineixi anualment, en base a una anàlisi de les compravendes realitzades davant de notari o inscrites al Registre de la Propietat, tenint en compte les característiques cadastrals de cada immoble com són, el seu estat, la seva localització, antiguitat, etc.

La norma estableix que aquest valor de referència no podrà superar el valor de mercat.

Afecta aquest valor al valor cadastral?

No, el valor de referència no afecta el valor cadastral i no té cap efecte a l’IBI.

Aleshores, què passarà si compro o venc una propietat l’any 2022?

Amb l’inici de 2022, entrarà en vigor aquest nou valor de referència de cadastre, per això, tant immobles urbans com rústics sense construcció hauran de tenir en compte el valor de minoració que estableix el Ministeri d’Hisenda.

Amb això es pretén acabar amb les disputes sobre la valoració d’un immoble, tot i així, segons fonts externes, això podria generar més controvèrsia donat que el contribuent pagarà aquests impostos en base al valor de referència i no al preu de compravenda.

Un altre canvi és que Hisenda ja no farà més visites als immobles per comprovar que el valor de venda és real, és a dir, que llevat existeixi un desacord amb ell i s’impugni, es basaran en el nou valor de referència.

Calvet, al vostre costat des de 1951.

Comparar

Comparar