Al seu costat, des de 1951 - Tel +34 932 387 200 / 932 387 202

Nova Llei de mesures de prevenció i Lluita contra el frau fiscal

Fa uns dies, el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar la nova Llei de mesures de prevenció i Lluita contra el frau fiscal.

Amb aquesta Llei es vol lluitar contra el frau tributari vinculat a les noves tecnologies, perseguir els comportaments inadequats i evitar la planificació fiscal abusiva.

Les principals mesures que afectaran particulars, autònoms, inversors i empreses són les següents:

 • Prohibeix la producció, tinença o ús de qualsevol programari informàtic que manipuli o falsegi la comptabilitat de les empreses.
 • Obligació de declarar les inversions en criptomonedes, situades a Espanya i també a l’estranger, si estan relacionades amb contribuents de nacionalitat espanyola.
 • Revisió i actualització de la llista de paradisos fiscals.
 • S’incorpora a la Legislació un règim de Transparència Fiscal Internacional.
 • La llista de deutors a la Hisenda Pública redueix des d’1 milió fins a 600.000 euros l’import del deute i contempla que s’incloguin, a més dels deutors principals, aquells que es declarin responsables solidaris del deute per les seves conductes actives o per omissió.
 • Prohibeix l’aprovació d’amnisties fiscals.
 • S’inclouen garanties judicials per realitzar inspeccions de l’Agència Tributària al domicili d’un contribuent sense avís previ, però hauran d’esta aprovades per un jutge en cas que el contribuent no ho autoritzi.
 • El benefici fiscal a l’IRPF pels anomenats “pactes successoris” només es podrà mantenir en el casos d’aquells béns que es venguin a partir dels cinc anys posteriors a la seva transmissió.
 • Es modifica la base imposable de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, així com la de l’Impost sobre Successions i Donacions, essent el valor de referència el del Cadastre.
 • Fixa com a límit 1.000€ per a pagaments en efectiu entre empresaris o autònoms.
 • Es tindran en compte per a la reducció del 60% del lloguer d’habitatge, només els ingressos inclosos en l’autoliquidació.
 • A l’Impost sobre Activitats Econòmiques s’hi actualitzen les referències normatives per considerar un grup de societats.
 • Les SOCIMI (societats cotitzades d’inversió immobiliària) tributaran al 15% pels seus beneficis no distribuïts.
 • Es reforça el control de les Sicav (societats d’inversió de capital variable), amb una inversió mínima de 2.500€ i de 12.500€ en cas d’una societat per compartiments, que hauran de ser com a mínim 100 socis.

A Calvet ens preocupem de mantenir-vos informats.

Comparar

Comparar