Al seu costat, des de 1951 - Tel +34 932 387 200 / 932 387 202

Política de privacitat

Informació sobre protecció de dades, drets, legitimació i destinataris

home_calvet_news3

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que el responsable del tractament de les seves dades és FINCAS CALVET, SL, amb CIF: B-60278033 i domicili en Carrer Balmes 182, CP 08006 de Barcelona, ​​i amb dades de contacte: infobcn@calvetsim.com.

Finalitat

Per a què fem servir les vostres dades?
La política de privacitat següent estableix els termes en què tractarem les vostres dades; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://calvetpremium.com/, així com qualsevol altra dada que tractem en l’exercici de les nostres activitats professionals.

L’empresa recull les dades personals amb les finalitats que s’indiquen a continuació:
a) Prestació de servei: en cas que contracteu algun dels nostres serveis, les dades personals seran exclusivament utilitzades per a la gestió administrativa relacionada amb el servei contractat.

b) Dades de candidats: en cas que ens feu arribar el vostre currículum o que feu entrevistes de feina a les nostres oficines, les vostres dades s’utilitzaran per cobrir possibles vacants laborals de l’empresa.

Quant de temps custodiem les vostres dades?

Les dades de possibles clients que no acabin contractant cap servei seran automàticament eliminades quan hagi passat un any des del contacte, sempre que el possible client no hagi mostrat més interès en els nostres serveis. En cas de contractar algun servei, les dades es tractaran mentre duri la relació professional i, un cop conclosa, durant el temps necessari per respondre davant possibles responsabilitats legals, especialment totes les relacionades amb la garantia de béns de consum.

Amb relació a les dades laborals, es tractaran mentre duri la relació i, un cop conclosa, durant el temps necessari per respondre a possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit de fer alguna entrevista per a una vacant laboral, les dades personals s’arxivaran durant el període d’un any i, un cop hagi transcorregut, si la persona candidata no és seleccionada, s’eliminaran del nostre sistema.

En el supòsit que ens doneu el vostre consentiment per informar-vos dels nostres serveis, mantindrem les dades fins que manifesteu la voluntat de no rebre més comunicacions nostres. En qualsevol cas, es pot exercir el dret d’oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de privacitat.

Legitimació

Les dades dels clients seran tractades per l’empresa, i les dades relacionades amb els treballadors es tractaran per al compliment de la relació contractual.

Únicament tractarem les vostres dades amb finalitats promocionals si ens heu donat el vostre consentiment de manera específica. Sempre tindreu l’opció de revocar el consentiment per al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat.

Destinataris

Cessió de dades a tercers
Les dades personals no es cediran a tercers sense el vostre consentiment, llevat que una llei obligui l’empresa a fer-ne la cessió esmentada.

Drets

S’informa que l’usuari té expressament els drets següents:

  • Accés a les dades personals.
  • Rectificació de les dades personals.
  • Supressió de les dades personals.
  • Presentació d’una denúncia o un escrit per a la tutela dels drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existeixi.
  • Notificació de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els seus drets.

 

Comparar

Comparar